Privacy Verklaring

De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe binnen de praktijk wordt omgegaan met persoonsgegevens.

 

De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u ten alle tijden de contactgegevens raadplegen op de contactpagina.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
– Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst of abonnement;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Gezondheidsgegevens;
– Verzekeringsgegevens;
– BSN;
– ID of paspoortnummer;

 

Uw persoonsgegevens worden door De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Verwijzing;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoon;
– AGB;
– Adres

 

Uw persoonsgegevens worden door De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door FDe Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– ….
Uw persoonsgegevens worden door De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coachingopgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties;

 

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) is de afspraak gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid wordt gehanteerd op alle systemen;
– Pseudonimiseren en encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Er wordt gevraagd naar legitimatie voor deze handeling.

Mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie & Coaching u hierover direct contact  op te nemen. Mocht er onderling geen samenspraak zijn dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen?
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op!


Contracten

Voor het jaar 2024 zijn contracten afgesloten met DSW, ONVZ, Menzis, Achmea, CZ, VGZ en ASR en alle andere zorgverzekeringen die aangesloten zijn bij deze zorgverzekeraars.

We hebben geen contract met de overige zorgverzekeraars, dat betekend dat hier maar een bepaald percentage van de behandeling vergoed wordt.


Whatsapp, Mail of Bellen

 

 

 

 

 

Caspar de Swart

+31 (0) 638563963

caspar@deswartfysiotherapie.nl

 

Jarno Kleeven

 +31 (0) 634094971

jarno@deswartfysiotherapie.nl

 

Linda Toonen

linda@deswartfysiotherapie.nl


Openingstijden

Maandag         08:00 – 18:00

Dinsdag           08:00 – 19:30

Woensdag       08:00 -  13:00

Donderdag      08:00 – 20:30

Vrijdag             08:00 – 21:00

Zaterdag          08:00 – 12:00

Zondag             gesloten
Locatie MFC de Zwingel

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.